އަންހެނުންގެ ދުވަހަށްފަހު ރައީސް މުއިއްޒު ދޮގުހެދުން ހުއްޓާލުމަށް ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފި

މިއަދު ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން އަންނައިރު، މިއަދަށްފަހު ދޮގު ހެދުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުއްޓާލެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ…

އަންހެނުންގެ ދުވަހަށްފަހު ރައީސް މުއިއްޒު ދޮގުހެދުން ހުއްޓާލުމަށް ޝާހިދު ގޮވާލައްވައިފި

މިއަދު ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން އަންނައިރު، މިއަދަށްފަހު ދޮގު ހެދުން ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު ހުއްޓާލެއްވުމަށް އެމްޑީޕީގެ…

އެންމެ ފަހުގެ

ރިޕޯޓު

މަޝްރޫއުތައް

ފޮޓޯ ގެލެރީ

No posts found matching your criteria. Please modify Query parameters to show posts.

ވިޔަފާރި