އއ.މާޅޮހަށް ޖެނަރޭޓަރެއް ގެންގޮސް ކަރަންޓް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކޮށްފި

vevbe

އއ.މާޅޮހަށް އައު ޖެނަރޭޓަރެއް ގެންގޮސް ކަރަންޓް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ، މާޅޮހުގެ ކަރަންޓް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރުމަށް އެ ރަށަށް 300kW ޖެނެރޭޓަރެއް ގެންގޮސް، ކޮމިޝަންކޮށް ބޭނުން ކުރަން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ. 

މިއާއެކު މާޅޮހުގެ ކަރަންޓް ކެޕޭސިޓީ679kW އިން 816kW އަށް ވަނީ އިތުރު ކުރެވިފައި ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ. 

ސަރުކާރުން އަންނަނީ ރަށް ރަށުގެ ރަންޓް ކެޕޭސިޓީ އިތުރު ކުރަން ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަމުންނެވެ. މިގޮތުން މި ސަރުކާރު އައި ފަހުން ރަށްރަށުން ކަރަންޓް ކެނޑޭ މައްސަލައަށް ވަނީ ހައްލުކޮށްފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *