މޮޓޯކޭޑު މައްސަލައިގައި ކޮމާޑިންގ އޮފިސަރ ސަސްޕެންޑުކޮށް ތަހުގީގެއް!

Frt2trjaEAYFI9n

ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑް ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކައިރިން ހުއްޓުވި މައްސަލައިގައި ޕްރެޒިޑެންޝަލް ގާޑްސްގެ ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރ އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ސަސްޕެންޑުކޮށްފިއެވެ.

މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި މި މައްސަލާގައި ކޮމާންޑިންގ އޮފިސަރުގެ އިތުރުން އޭނާގެ ދަށުން މަސައްކަތް ކުރާ ބައެއް އެހެން އޮފިސަރުންވެސް ވަނީ ސަސްޕެންޑުކޮށްފައެވެ.

މި މައްސަލަ ސިފައިންގެ އިންޓާނަލް ކޮމިޓީއަކުން ސީރިއަސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ތަހުގީގު ކުރަމުން އަންނައިރު، ކޮމިޓީގެ ޗެއާ ކުރައްވަނީ ޗީފް އޮފް ޑިފެންސް ފޯސް މޭޖާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލްއެވެ.

ރައީސްގެ މޮޓޯކޭޑު ހުއްޓުވާފައި ވަނީ ރޭ 11:00 ޖަހާއިކަށްހާއިރު ޕީޕީއެމް އޮފީސް ކައިރިން އެޕާޓީއަށް ނިސްބަތްވާ ސަޕޯޓަރުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *