ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު 6 ލައްކައަާ ގާތަށް!

l_2021_04_04_120936_a1hnlcy4wdr2p687fg59kiqmsext3oujbzv_EN_

ރާއްޖެއަށް މި އަހަރު ޒިޔާރަތްކުރި ފަތުރުވެރިންގެ އަދަދު ހަ ލައްކައާ ގާތްކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ތަފާސް ހިސާބްތައް ދައްކާ ގޮތުން މި އެޕްރީލް މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މި އަހަރު ރާއްޖެއަށް 592.605 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިންގެ ނިސްބަތް މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 20 އިންސައްތަ ކުރީގައި އުޅޭއިރު، ރާއްޖެއަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ފަތުރުވެރިން އެވްރެޖުކޮށް 8.0 ދުވަސް ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރެއެވެ.

މީގެއިތުރުން ރާއްޖެއަށް އެވްރެޖުކޮށް ދުވާލަކު 5.810 ފަތުރުވެރިން ޒިޔާރަތް ކުރާ ކަމަށްވެސް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *