އީވާ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ މާދަމާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި

BmGLoWYPNpg2BNKqjkguuJ11pmN38pHF8F9arEK2

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ނައިބުރައީސް ކަމުން ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އީވާ އަބްދުﷲ ވަކިކުރުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ގަރާރު އިއްވުމަށް މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފިއެވެ.

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެޖެންޑާގައި އީވާ ވަކިކުރުމުގެ މައްސަލަ 5.1 ނަމްބަރުގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައި އޮތީ އެންމެ ފުރަތަމަ ކުރާ މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. ދެން އޮތް ކަމަކީ ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުމެވެ.

އީވާ މަގާމުން ވަކި ކުރުމުގެ ގަރާރު އިއްވާ ޖަލްސާގެ އިންތިޒާމް ގަވާއިދުގެ ދަށުން އާންމު ކޮމެޓީން މިހާތަނަށް ހަމަޖައްސާފައި ނުވި ނަމަވެސް، އީވާގެ މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކުރުން ގަވާއިދު ލާޒިމް ކުރާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އަމީން އާންމު ނިޔުޝާ މިއަދު ފޮނުއްވި ސިޓީއެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *