ކުޑަގިރި: މާލެ ސަރަހައްދުގެ އިވެންޓް ޑެސްޓިނޭޝަނެއް

beab0f54-6eea-476c-85f7-0bf7c3517644

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ޚާއްސަކޮށްގެން އަރބަން ގެޓްއަވޭއެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ކުޑަގިރި އާންމުންނަށް ހުޅުވާލައި އެތަނުގެ ހިތްގައިމު ކަމާއި ތަފާތު މާހައުލުގެ އުފާވެރިކަން އާންމުން ހޯދަމުން އަންނަތާ މިހާރު 4 މަސް ވެފައިވާއިރު، ހަފްތާ ބަންދުތަކުގައި އައިލާތަކާއި ރަހުމަތްތެރިންގެ ގްރޫޕްތައް ކުޑަގިރީގެ ޓެންޓުތަކާއި އަށިތައް ފުރާލާއިރު، ރޭގަނޑު ގަޑީގެ ބާބަކިއުތަކާއި ބީޗް ޑިނަރ ތަކަށް ވެސް އެތަނަށް ދާ މީހުން ވަކި މަދެއް ނުވެއެވެ.

މާލެ ސަރަހައްދުގައި އާންމުނަށް ދަތުރު ގޮސް އުޅެވޭނެ ހިތްގައުމު މާހައުލަކަށް ކުޑަގިރިވެފައިވާއިރު، އެތަނުން ލިބޭ ޚިދުމަތްތަކީ ހަމައެކަނި އެއީއެއް ނޫނެވެ. ގިނަ ވަސީލަތްތަކާއި ފަސޭހަތަކާއި އެކު ޕްލޭން ކުރެވި ތަރައްޤީ ކުރެވިފައިވާ ކުޑަގިރި ބަލަހައްޓަމުން ގެންދާ އަރބަންކޯ އިން އަބަދުވެސް މަސައްކަތް ކުރަމުން ދަނީ، ކުޑަގިރިން ލިބިދޭ ހިދުމަތްތައް އިތުރުކޮށް، ފެންވަރު އިތުރަށް ރަނގަޅު ކުރުމަށެވެ.

ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކާއި އެކު ތަރައްގީކޮށްފައިވާ ކުޑަގިރި އަކީ ހަފްލާތަކާއި، ޕާޓި އަދި ކޯޕަރޭޓް އިވެންޓުތައް ބޭއްވުމަށް ވެސް ދެވަނައެއް ނެތް ތަނެކެވެ.

ކުޑަގިރި ހުޅުވައިގެން މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅު ތެރޭގައި ވެސް ރާއްޖޭގައި ހިންގަމުން އަންނަ ގިނަ ކުންފުނިތަކުގެ ހަފްލާތަކާއި އަހަރީ ޖަލްސާ ފަދަ ބޮޑެތި އިވެންޓުތައް ވަނީ ކުޑަގިރީގައި ބާއްވާފައެވެ. އެގޮތުން މިވީ 4 މަސް ތެރޭގައި ޖުމްލަ 10 ބޮޑު ކޯޕަރޭޓް އިވެންޓު ކުޑަގިރީގައި ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މި ކުންފުނީގެ އަހަރީ އިވެންޓާއި، ދިރާގު އަދި ވެމްކޯގެ އަހަރީ އިވެންޓުގެ އިތުރަށް އަންހެނުންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި އިވެންޓަކާއި، މި ނޫން ވެސް އެކި ކުންފުނިތަކުގެ ޓީމް ބިލްޑިންގ އިވެންޓުތައް ވެސް ހިމެނެއެވެ.

ބޮޑެތި ކޯޕަރޭޓް އިވެންޓުތަކަށް ކުޑަގިރިން ފުރުސަތު ހުޅުވާލާފައިވާއިރު، މިފަދަ އިވެންޓުތައް ބޭއްވުމަށް ކުޑަގިރީގެ އިވެންޓް ސްޕޭސްގެ އިތުރަށް ގިނަ އެހެން ޚިދުމަތްތައް ވެސް ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިވެންޓް ޕްރޮޑަކްޝަން އިން ފެށިގެން ގޮސް ސެޓަޕް އާއި އިވެންޓަށް ބޭނުންވާ މިފަދަ ހުރިހާ ބޮޑެތި ޚިދުމަތްތަކެއް ކުޑަގިރި ޓީމުން ފޯރުކޮށްދޭނެއެވެ.

ކުޑަގިރީގެ މައިގަނޑު ޓާގެޓަކީ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ދިރިއުޅޭ އާންމުންނާއި، އާއިލާތަކަށް ހިތްގައުމު މާހައުލެއް ފޯރުކޮށްދިނުން ކަމަށްވާއިރު، އިވެންޓުތައް ބޭއްވުމުގެ ފުރުސަތު އެ ފަރާތްތަކަށް ވެސް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ. އެގޮތުން އުފަންދުވަހުގެ ޕާޓީތަކާއި، އެކި ކަހަލަ އާއިލީ އެއްވުންތަކަށް ވެސް ކުޑަގިރި ބުކް ކޮށް، އިވެންޓް ސްޕޭސް އެއްގެ ގޮތުގައި  ވެސް ބޭނުންކުރެވޭނެއެވެ.

އިވެންޓުތައް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތަށް އެކަމަށްޓަކާ ބޭނުންވާ ޓްރާސްޕޯޓް ހިދުމަތާއި އެހެނިހެން ވެސް ޚިދުމަތްތައް އެ ފަރާތްތަކަށް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

ކުޑަގިރީގައި އިވެންޓުތައް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން sales@kudagiri.mv އަށް މެއިލް ކުރައްވައިގެން ބުކް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *