ނަރުދޫ ސްކޫލުގެ އިމާރާތާއި، ސިއްހީ މަރުކަޒު އައު އިމާރާތް އަދި އިންޖީނުގެ ރައީސް ހުޅުއްވައިދެއްވައިފި

312149_9c86959c-7_

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހް، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ، ނަރުދޫގައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ، ނަރުދޫ ސްކޫލުގެ 3 ބުރީގެ އައު އިމާރާތާއި، ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް އަދި ފެނަކަ އައު އިންޖީނުގެ ހުޅުއްވައިދެއްވައިފިއެވެ.

ނަރުދޫގައި ސަރުކާރުން ޢިމާރާތްކޮށްފައިވާ، ނަރުދޫ ސްކޫލުގެ އައު އިމާރާތް ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށްފަހު، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ އެ ޢިމާރާތް ބައްލަވާލައްވާފައެވެ. ނަރުދޫ ސްކޫލުގެ ތިންބުރީގެ އައު ޢިމާރާތުގައި، 6 ކުލާސްރޫމާއި، ސްޓާފް ރޫމަކާއި، ހެލްތް ރޫމެއް އަދި ކޮމްޕިއުޓަރ ލެބެއް ހުރެއެވެ. މި ޢިމާރާތާއިއެކު ނަރުދޫ ސްކޫލުގެ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް ހައްލު ލިބި ސްކޫލުގެ ކިޔެވުން އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

ނަރުދޫ ޞިއްޙީމަރުކަޒުގެ އެކްސްޓެންޝަން ޢިމާރާތް ހުޅުއްވައި ދެއްވުމަށްފަހު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އެ ޢިމާރާތްވެސް ބައްލަވައިލެއްވިއެވެ. މިޢިމާރާތުގައި އިދާރީ އޮފީހާއި، ޕަބްލިކް ހެލްތު ޔުނިޓާއި، ކައުންސެލިންގ ރޫމްގެ އިތުރުން، މެޑިކަލް ސްޓޯރ އާއި ޖެނެރަލް ސްޓޯރއެއް އަދި ދެ ފާޚާނާ ހުރެއެވެ.

ރައީސް ސޯލިހު މިއަދު ހުޅުއްވައިދެއްވި، ނަރުދޫ ފެނަކަ އައު އިންޖީނުގޭގައި، ދަތިކަމެއް ނެތި އެއްފަހަރާ 40 މުވައްޒަފުންނަށް މަސައްކަތް ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މިއިންޖީނުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ސަރަހައްދާއި ދުރުގައި ބިނާކޮށްފައި ވާއިރު، އައު އިންޖީނުގޭގެ މިހާރުގެ ކެޕޭސިޓީއަކީ، 628 ކިލޯވޮޓްއެވެ. ނަރުދޫގެ ކުރީގެ އިންޖީނުގެއަކީ 31 އަހަރުވެފައިވާ އަދި ރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ގެތަކުގެ ތެރޭގައި ހުރި އިންޖީނުގެއެކެވެ.

އަތޮޅުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ފެންވަރުމަތިކޮށް ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކުރެއްވުމަށް ސަރުކާރުން ރަށްރަށުގައި ތަރައްޤީގެ ވަރަށް ގިނަ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގައި ނިމިފައިވާއިރު، ރައީސް ސޯލިހު މިހާރު އަތޮޅުތެރެއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުތަކުގެ ތެރެއިން އެތަންތަން ރަސްމީ ގޮތުން ހުޅުއްވައި ދެއްވައި، ޚިދުމަތްތައް ދަނީ އިފްތިތާޙް ކޮށްދެއްވަމުންނެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *