ފަތުރުވެރިކަމަށް 16 ރަށެއް ތަރައްގީކުރުމަށް ބީލަމަށް

large_15714175313758wP

ފަތުރުވެރިކަމަށް 16 ރަށެއް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

ފަތުރުވެރިކަމަށް ދޫކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ރަށްތައް:

 1. ހއ އަލިދުއްފަރުފިނޮޅު
 2. ހއ މެދަފުށި
 3. ހދ ކުޑަފަރުފަސްގަނޑު
 4. ރ އެއްތިގިލި އަދި ރ އަލިފުށި ފަޅުން 10 ހެކްޓަރު ހިއްކުން
 5. ކ ކާށިދޫ ފަޅުގެ ސަރަހައްދުން ބައެއް
 6. މ ބޯހުރާ
 7. ފ ނިލަންދޫ ފަޅުގެ ސަރަހައްދުން ބައެއް 1
 8. ފ ނިލަންދޫ ފަޅުގެ ސަރަހައްދުން ބައެއް 2
 9. ތ އޮޅުފުށި، އޮޅުފުށި ފިނޮޅާއެކު
 10. ތ އޮޅުފުށިފިނޮޅު
 11. ގއ ބޭރުމައުއްޑޫ
 12. ގއ ފުނަދޫވިލިގިއްލާ
 13. ގދ ހާދުއާ
 14. ގދ ކަޅެހުއްޓާ
 15. ގދ ފެރޭތަ ވިލިނގިލި
 16. ގދ. ދެކަނބާ، ކޮޑެރަޓާ، އިތުރު އެއް ރަށް

ހއ، ހދ، ރ އަދި ކ ގެ ރަށްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 8 މާރިޗް 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00އެވެ. މ، ފ، ތ ގެ ރަށްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 9 މާރިޗް 2023 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00އެވެ. ގއ އަދި ގދ ގެ ރަށްތަކަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަޑިއަކީ 30 މާރިޗް 2023 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00އެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *