ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވާ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ނުކުރޭ

GBe_1C6bkAANHb_

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވާ ދުވަސް ސަރުކާރު ބަންދު ނުކުރުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ގާނޫނުއަސާސީގެ 84 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން، ކޮންމެ އަހަރަކު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސް ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވާ ދުވަހަކީ، މީގެފަހުން ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ދުވަހެއްގެގޮތުގައި ރައީސް ޑރ.މުހައްމަދު މުއިއްޒު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރިޔާސީ ބަޔާން އިއްވަވާ ދުވަހަކީ ބަންދު ނޫން ދުވަހެއްކަމުގައި ކަނޑައަޅުއްވައި އެކަން ހާމަކުރައްވާފައިވަނީ މިއަދު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހުން ނެރުއްވި ދެންނެވުމުގައެވެ. އަދި ރައީސް މިގޮތަށް ކަނޑައެޅުއްވުމާއި ގުޅިގެން، ރައީސް އޮފީހުން ކުރިން ނެރުއްވި ދެންނެވުން ނަންބަރު 4/2019 ބާޠިލުކުރައްވާފައިވާކަން ވަނީ ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *